Follow

@tvp_info@twitter.com

Mamy prośbę, oprócz prawidłowego wyświetlania przeprosin na waszej stronie, poprawcie też to:

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!