Jak przestane się odzywać to ten tego. 😉
Przyszła kolej na mnie, ale muszę przyznać że poszło ekspresem: wtorek rejestracja, a środa szczepienie.

Follow

@xaphanpl trzymaj się, mnie po pierwszej dawce trzepało 2 dni (ból głowy, gorączka, dreszcze). Znajomi zresztą mieli podobnie 🤒

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!