O wyniku trzeciej tury mają rzekomo zadecydować w dużej mierze głosy liberałów, a tymczasem żaden z kandydatów nawet nie próbował na poważnie udawać, że interesuje go poparcie tego elektoratu. Wymowne.

#wybory2020 #WyboryPrezydenckie2020 #wybory

Follow

@KrzysiekJ *drugiej tury 🤨 W pozostałej części się zgadzam. Dlatego nie poprę żadnego 🤷🏻‍♂️

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!