Follow

Bardzo ciekawy i przede wszystkim przystępny wykład nt. bezpieczeństwa w sieci. Ja już od jakiegoś czasu twierdzę że każdy powinien używać menedżera haseł. Posłuchajcie bo warto.
youtu.be/wDGAkp1sHM4

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!