RPO Marcin Wiącek powiedział:

> Nie można dyskryminować ludzi ze względu na cechy ma które NIE MAJĄ wpływu. Do takich cech należy m.im. [...] WYZNANIE [...].
Czyli... pośrednio przyznał, że dzieci są poddawane indoktrynacji religijnej, na którą nie mają wpływu... (TVN, Fakty po Faktach) soc.citizen4.eu/display/94d439

No i jest to normalne, bo dziecko nie ma wpływu na wyznanie, przynależność narodową, społeczną i wiele innych rzeczy. Ale to rodzice odpowiadają za dziecko i wychowują je w myśl własnych zasad. Ale ja jesteś w stanie zauważyć różni się to od wpływu środowiska na poglądy dziecka tj np moda, popularne wierzenia w bzdety, czy postrzeganie czegoś nie patrząc na fakty.

Bo idąc twoim tokiem rozumowania wszystko może być indoktrynacją.
Follow

@sp6ina
> popularne wierzenia w bzdety, czy postrzeganie czegoś nie patrząc na fakty

-> czyli religie głównego nurtu 101.
Nie mówiąc o tym, że nie rozumiem, czemu ktokolwiek miałby twierdzić, że nie mamy wpływu na na wyznanie. Dzieci nie mają wpływu na to, gdzie się wychowują, ale dorośli mają jak najbardziej wpływ na własne wyznanie i powinno się ich rozliczać z wiary w bzdury jak z dowolnej innej dziedziny :D

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!