Mapa Polskiej Kultury - Miejsca narodzenia znanych Polaków do 1945 r. (do wielkich przesiedleń).
Polish Culture Map - The places of birth of Polish culture contributors until 1945 (until the great resettlement). I'm the author.

To właśnie dlatego komusze totalniactwo tak panicznie boi się prywatnej edukacji. Wówczas każdy stworzyłby taką szkołę, jaką chce, i okazałoby się, które są lepsze.

Skoro mogą zakazać wam posiadania broni, bo "może się coś stać", to teraz będą ograniczać wam dostęp do samochodów. Ta sama logika.

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!