Ks. Robert boosted

@robert_wolniak @szopen Poliltyką to raczej lepiej się interesować i brać udział w sprawach organizacji państwa, bo jak się nie będziemy interesowali to inni "uregulują" nam państwo, czyli i nasze życie, po swojemu, niekoniecznie tak jak my to widzimy.

Chroń nas od myśli bezbożnych,
Niech zazdrość serca nie rani,
Obroń przed zemsty pragnieniem,
Nad złem niech dobro zwycięży.
(LG)

Trwa inwazja na 'ie 🙂
Naliczyłem już w obserwowanych 75 kont

Niedziela Chrztu Pańskiego to święto patronalne Unii Kapłanów Chrystusa Sługi

Ks. Robert boosted

Ewangelista opowiada o dwóch spektakularnych cudach 'a jedno zaraz po drugi, by pokazać, że Jego moc się nie wyczerpuje, by pokazać jak bardzo Jego łaska przekracza wszelkie nasze oczekiwania i wyobrażenia, jak nie mieści się w naszym schematycznym myśleniu.

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!