#fediverse alive servers stats

alive servers: 5,259 (-12)
max: 5,328
total users: 3,439,143 (+7,241)
max: 3,545,639

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,861,678 2,932
:diaspora: 314,556 19
:peertube: 113,374 747
:pleroma: 69,175 808
:pixelfed: 28,647 149
:writefreely: 19,684 321
:hubzilla: 9,538 86
:plume: 9,082 59
:friendica: 7,051 87
:gnusocial: 5,799 26

https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Polityka/Senat.-Senatorowie-PiS-przeciwko-80-mln-zl-na-psychiatrie-dziecieca.-Debata-o-budzecie-2021

Każdej z tych osób życzę, by ich potomstwo nie miało problemów wymagających wsparcia psychiatrycznej.

Nie Bóg was osądzi.
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!