Prośba o poradę: Czy jest możliwe, aby wpisy na Mastodonie automatycznie eksportowały się na Twittera?

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!