Q: What do you say when you created a crowdfunding scam and ran away with the money?

A: GoFindMe.

Pls boost for visibility

Are you optimistic about the future of your country?

Mural ładny, aczkolwiek dzielnica bardzo nieciekawa. Ludzie śpią na ulicach, sporo tu imigrantów.
Starsze części Izmir przypominają raczej slumsy kolumbijskiego Manizales, aniżeli nowoczesne tureckie miasto.
Oczywiście dopiero po fakcie dowiedziałem się, że nie należy tam chodzić.

Every time I think it couldn't be worse, people surprise me with new levels of stupidity 😅

Rzadko mi się zdarza być pod wrażeniem, ale dzisiejsza restauracja w Izmir to było mistrzostwo. Cud miód 🤩

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!