Follow

Serce rośnie! 💛 Zachęcamy do zapoznania się z naszą inicjatywą :)

RT @macieJasinski@twitter.com

@Swiniotrawnik@twitter.com Ja przyznaję, że też bardzo rzadko słucham podcastów. Są dosłownie dwa, które włączam, gdy mogę. "Internet. Czas działać" (@it_czas_dzialac@twitter.com) i "Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy" o feminizmie. A tak poza tymi to słucham muzyki.

🐦🔗: twitter.com/macieJasinski/stat

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!