Tak czytam artykuły, posty, komentarze z ostatnich dni i zastanawia mnie jedno:
Czy patriotyzm dziś jest liczony przez ilość odpalonych rac (i ew. rzuconych w przeciwnika)? 🤔

Follow

@xaphanpl nie wydaje mi się, to raczej kwestia nieobiektywnych mediów 🤥

@michal no właśnie trafiłem na artykuł miejskiego portalu z informacją że ratownicy na plaży u mnie w mieście odpalili race i ok setki komentarzy chwalących to zachowanie.
Zero refleksji że czerwona raca odpalona przez ratownika na plaży od tak sobie to raczej mało inteligentny pomysł.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!