Follow

Spleeter, czyli głębokie uczenie w praktyce.
Aplikacja pozwala przerobić dowolną piosenkę w wersję karaoke - oddziela wokal od podkładu muzycznego, a nawet rozróżnia poszczególne instrumenty.
Działa zaskakująco przyzwoicie. Polecam!

Link: github.com/deezer/spleeter

· · Web · 1 · 0 · 2

@marcus_yallow Uwielbiam Spleetera, jakiś czas temu wrzuciłem „wyczyszczoną” wersję pewnego klasyka właśnie dzięki temu, że Spleeter pozwolił mi wyodrębnić wokal
youtu.be/q0-rfCFmUDY

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!