Firmowe upominki biznesowe powinny obejmować Twoją markę i firmę, ale nie powinny przynosić szkody samym prezentem. Ponieważ większość koszy z upominkami zawiera dużą liczbę przedmiotów, możesz wykazać się dużą kreatywnością, jeśli chodzi o włączenie marki do prezentu.

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!