Po naszym mailu @PKOBP@twitter.com już nie odpala skryptów reklamowych Google na swojej stronie bez zgody użytkownika 💪

Follow

@midline możecie rzucić na niebezpiecznik.pl? Bo coś mi się wydaje że nikt nie pyta o żadną zgodę a fejsbunio się ładuje ;) Portal o bezpieczeństwie ale nie skupili się zbytnio na prywatności na swojej własnej stronie.

· · Web · 1 · 1 · 2

@john_doe @midline ja mam blokadę na routerze, u mnie się nei ładuje, zresztą jak google, yt, gemius i kilka innych serwisów.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!