Kolejny element ma drodze tegorocznych prac pasiecznych: obniżenie klina rozdzielającego dla robienia wycięć. Dwie godziny na gumówce.

Witam. Nie wiem, czy stara netykieta już umarła, więc tak na wszelki wypadek.

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!