Pinned post

Hey! I've created this cute doggies bot @PuppersBot
I'm still debugging it a bit, but it already posts doggies quite well.
So if you also love doggies, you can follow it!
I'd be glad 😁

cool b0y pic below

crusom boosted
crusom boosted

How are folks living out #solarpunk in their daily lives?

crusom boosted

"Why i dont have a smartphone"
gemini://nicksphere.ch/2021/12

I've read this wonderful gempost and I just remembered that a year ago i wanted to do a .
Eventually I didn't do it, but this year i want to try it again.
I'm sure it will be beneficial to me.
I think I will scrape spotify music and put in my mp3 player, cause I like listening to music and podcasts.

It might be boring at first, but I'm sure that eventually it will be fun :)

crusom boosted

Next week I have a test in math, economy, history, Polish, German and physics.
It's frightening.

crusom boosted
crusom boosted

W Jemenie, od 2014 roku trwa wojna domowa, w której do tej pory śmierć poniosło 400,000 ludzi, a 5 milionów zmuszonych zostało do migracji. W czym uchodźcy z Jemenu są gorsi od tych z Ukrainy?

#Granica #nobordersnonations #NoBorders #Yemen #Jemen #RefugeesWelcome

Show thread
crusom boosted

Jemeński youtuber i uchodźca Abdulmajeed Khaled Al-Ashmouri, zmarł z powodu głodu i zimna, na granicy polsko-białoruskiej. Kolejna ofiara rasistowskiej polityki państwa polskiego.

crusom boosted

#TigrayGenocide trwa już ponad 500 dni. W tym czasie, żaden kraj nie nałożył jakichkolwiek sankcji na federalny rząd Etiopii.

Liczba ofiar może wynosić już nawet pół miliona, a kilka milionów ludzi żyje zagrożone wojną i głodem. Jednak ich los jest mniej ważny dla polityków.

crusom boosted

"Why i dont have a smartphone"
gemini://nicksphere.ch/2021/12

I've read this wonderful gempost and I just remembered that a year ago i wanted to do a .
Eventually I didn't do it, but this year i want to try it again.
I'm sure it will be beneficial to me.
I think I will scrape spotify music and put in my mp3 player, cause I like listening to music and podcasts.

It might be boring at first, but I'm sure that eventually it will be fun :)

crusom boosted

Smallest library in Italy. This retired school teacher followed his long life dream to bring books to local communities and reads the children stories

crusom boosted
English: see below pictures.
Zaczynam dostawać informacje o potrzebach oddolnej odbudowy infrastruktury technicznej, zwłaszcza poza głównymi ośrodkami. Na początek wolontariusze z terenu piszą, że jest pilna potrzeba zorganizowania uzdatniania i dystrybucji wody w Moszczuniu (koło Kijowa, nad Irpieniem). Oczywiście potrzeba jest wszędzie, ale od czegoś trzeba zacząć.

#SolarBaza jest właśnie miejscem na oddolny ośrodek R&D i szkoleniowy do takich spraw, ale z braku pieniędzy idzie to powoli, więc na razie mogę tylko zdalnie pomagać, wysyłając informację ludziom w terenie.
Poszukuję więc ludzi z obyciem technicznym, czytających angielski, do tłumaczenia (lub weryfikacji tłumaczeń maszynowych) wybranych fragmentów dokumentacji technicznej na ukraiński (próbkę załączam).

Będziemy zbierać te rozwiązania z różnych źródeł, weryfikować je w SolarBazie, a następnie wysyłać ekipom w terenie, żeby mogły szybciej rozwiązywać problemy na miejscu. Jednocześnie będziemy budować infrastrukturę i kompetencje “Solarpunka na żywo” na potrzeby rezylientnych społeczności w Polsce.

Zapraszam osoby chętne do współpracy (zdalnie lub letnio-namiotowo) a mniej chętne proszę o rozpowszechnianie tej informacji jak najszerzej.

I am starting to receive information about the need for grassroots rebuilding of technical infrastructure, especially outside the main centres. For starters, volunteers from the area write that there is an urgent need to organize water treatment and distribution in Moshchun (near Kiev, on the Irpin River). Of course the need is everywhere, but you have to start somewhere.

The #SolarBase is just the place for a grassroots R&D and training centre for such things, but lacking money it goes slowly, so for now, I can only help remotely, sending information to people in the field.
So, I'm seeking people with technical background, reading English, to translate (or verify machine translations of) selected fragments of technical documentation into Ukrainian (sample see above).

We'll be collecting these solutions from various sources, verifying them in SolarBase, and then sending them to teams in the field so that they can solve problems faster on the spot. At the same time, we will be building the infrastructure and competences of “Solarpunk live” for the needs of resilient communities in Poland.

I invite those willing to cooperate (remotely or in the summer camp), and for those less willing, please spread this information as widely as possible.

#SolarPunk #solarpunk #Ukraina #Ukraine #Infrastructure #resilience
crusom boosted

Blog Rogatego ( @rogatywieszcz ) na gemini to jest jakaś inna czasoprzestrzeń. Czytam raczej wszystko i kiedy już myślę, że nic mnie nie zaskoczy, otwiera się przede mną przestrzeń fraktalna 😁 Jak ktoś nie widział to polecam. "Dobre fazki".

Żeby nie było, że się nabijam. Rogaty ma rozkminy na takie tematy, na które normalnie nie zwracam uwagi. Przy tym są dość irytujące, ponieważ niektóre wpisy są tak sobie rzucone w eter, przeczytaj i nie dyskutuj. W innych nawinie jakiś temat, ale w taki sposób, że musisz sobie coś dopowiedzieć, żeby się jakoś do tego odnieść, przez co jak jemu się zbiera na dyskusje to mi się nie chce 😄 Mamy taką jedną, chyba z przed roku i w dalszym ciągu nie czuję się na siłach, żeby otworzyć te maile.

Status związku: To skomplikowane 🙃

gemini://rawtext.club/~deerbar

Tędy z normalnej przeglądarki:
portal.mozz.us/gemini/rawtext.

crusom boosted
crusom boosted
crusom boosted
crusom boosted
crusom boosted
crusom boosted
Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!