batorsz boosted

Chciałem podziękować tym wszystkim, którym się chce dodawać teksty alternatywne do grafik. To dla mnie ważne, bo czuję się tu dobrze. Myślicie o potrzebach moich i innych osób niewidomych, czego nie doświadczyłem na FB i TT. Jeszcze raz dzięki.

Gry przeglądarkowe jeszcze są popularne? W co się teraz klika?

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!