@albeert chyba niestety dobrze szukasz i różne dystrybucje Androida na x86 dokonały żywota. Gołego android-x86 nie mogę za bardzo polecić, tzn. działa, ale zakłada że użytkownik zna Androida. Gallium oficjalnie nie popiera instalacji na innym sprzęcia, ale często działa.
Ewentualnie zawsze zostaje Mint.

@albeert może coś prostszego niż pełnowymiarowa dystrybucja? Gallium OS (otwarty odpowiednik ChromeOS) albo któraś z dystrybucji Androida (RemixOS, PhoenixOS)?

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!