Trochę cicho na Polskiej instancji mastodona. Przydało by się trochę więcej użytkowników. Najwyżej trochę pozapraszam.

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!