Stallman opowiada o tym, że oprogramowanie u zarania było wolne, a on miał szczęście doświadczyć życia w wolności, dlatego postanowił, że poświęci swoje wysiłki na utworzenie społeczności wolnego oprogramowania.
youtu.be/kofR2ZKYXm8

Stallman wyjaśnia, dlaczego wolność oprogramowania i komercja nie są w konflikcie oraz dlaczego używanie wolnego oprogramowania w firmie czy w domu jest w porządku. „Możesz sprzedawać kopie, masz prawo do sprzedawania kopii” - każdy z nas może rozwijać wolne oprogramowanie, za pieniądze lub zarabiać na jego używaniu (na przykład w firmie) i nie ma w tym NIC złego.
youtu.be/0D2CsupDl4I

Czas na pierwszy post na tym medium 😀

Doktor Richard Stallman mówi o zasadniczej różnicy między wolnym oraz niewolnym oprogramowaniem, podaje także definicje wolnego oprogramowania.
youtu.be/kw2nwNCR3BM

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!