🇵🇱 Luźne skoczki na osiedlowych przeszkodach 😜
▫️
🇬🇧 Casual jumping on housing estate obstacles 😜

Małe skoczki w parku trampolin :P
▫️
Little jumps from trampoline park :P

Jeśli zaczynać, to z grubej rury! 😎
▫️
If you want to start, do it with a big bang! 😎

Cześć wszystkim!
Jestem Alex i moją największą pasją jest oraz - akrobacje w przestrzeni miejskiej :P

Serdecznie zapraszam do śledzenia!
▫️
Hi everyone!
I'm Alex and my biggest passion is and - acrobatics in urban space :P

Feel free to follow me!

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!