Czy ktoś może mi przypomnieć, bo nie mogę znaleźć jak nazywał się dodatek do FF który pozwalał dodawać komentarze na każdej stronie www?

I czy różni się od Dissenter Browser znacznie? Na korzyść czy na niekorzyść?

Follow

@barszczyk jedno i drugie to gówno od gaba które wysyła całą historię przeglądania do gaba

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!