Szkoła i uniwersytet powinny być miejscami wolnymi zarówno od ideologii, jak i od religii.

Dlatego też na ścianach w klasach i w salach wykładowych nie powinny wisieć ani symbole religijne, ani symbole państwowe.

Follow

@mr_hanki znaczy się w szkołach państwowych, które nie powinny istnieć, tak?

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!