Home to 752 users
Who authored 16,355 statuses

Zasady instancji

1. 101010.pl jest instancją udostępnioną dla wszystkich dążących do swobodnego przepływu wiadomości, wiedzy, opinii, sztuki i żartów. Nasz serwer i społeczność są do Twojej dyspozycji. Czytaj, pisz, uczestnicz i rozwijaj się wraz z nami. Jako serwer krajowy preferujemy język polski, lub angielski.
2. Administracja 101010.pl zachowuje neutralność światopoglądową i promuje wolność słowa. Wierzymy, że sieć jest miejscem dialogu pozwalającym na wymianę różnorodnych poglądów.
3. Masz prawo do własnego zdania. Możesz mieć lewicowe, prawicowe albo centrowe poglądy polityczne. Możesz wyznawać dowolną wiarę, albo być ateistą. Możesz reprezentować dowolną orientację seksualną.
4. Twoje prawo do wolności to jednocześnie obowiązek. Szanuj innych, jako ludzi, nawet jeśli nie podzielasz i nie szanujesz ich poglądów. Nie agituj nachalnie, dyskutuj korzystając z argumentów i uznając prawo innych do posiadania własnego zdania. Szanuj prawo do prywatności. Pamiętaj, że nie każdy musi się z Tobą zgadzać, możesz spotkać się z krytyką. Krytyka nie jest tożsama z nietolerancją. Na tym polega wolność.
5. Nie zostaniesz zbanowany za poglądy, ale musisz stosować się do kilku zawartych tutaj zasad. Nie bądź agresywny, nie obrażaj innych i nie groź im. Erotykę i inne treści przeznaczone dla dorosłych wstawiaj, jako treść ukrytą (przycisk CW). Powstrzymaj się od agresywnej reklamy (produktów, polityków, ideologii i czegokolwiek innego). Publikuj wyłącznie treści legalne i przestrzegaj prawa (w tym prawa lokalizacji serwera, czyli polskiego). Łamiąc prawo wyrażasz zgodę na wzięcie na siebie za to pełnej odpowiedzialności.

Instance Rules

1. 101010.pl is an instance for anyone seeking freedom of news, knowledge, opinions, art and jokes. Our server and community are at your disposal. Read, write, participate and grow with us. As a national server, we prefer Polish or English.
2. The 101010.pl administration maintains ideological neutrality and promotes freedom of speech. We believe that the Internet is a place of dialogue that allows the exchange of different views.
3. You have the right to your own opinion. You can have left-wing, right-wing or centrist political views. You can profess any faith or be an atheist. You can represent any sexual orientation.
4. Your right to freedom is also an obligation. Respect your fellow humans, even if you do not share or respect their views. Do not push aggressively. Conduct discussions using appropriate arguments and recognizing the right of others to have their own opinions. Respect the right to privacy. Remember that not everyone has to agree with you. You can face criticism. Criticism is not synonymous with intolerance. That's what freedom is about.
5. You will not be banned for your views, but you must follow the following rules. Don't be aggressive, don't offend or threaten others. You may post erotic and other adult content only as hidden content (use Content Warning button). Refrain from aggressive advertising (products, politicians, ideologies and anything else). Post only legal content and comply with the law (including Polish law). By breaking the law, you agree to take full responsibility.