Cześć, jestem nowy na #101010 ktoś podpowie kogo warto śledzić i co tu ciekawego do sprawdzenia? :)

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!