Follow

Nie czuje się dobrze
I potrzebuje byś to zauważył
Mam tak wiele do powiedzenia
Ale nikogo kto by mnie wysłuchał
...
Chciałbym posiadać blizny
Siniaka na wierzchu by posiadać jakkolwiek dowód
Na to, że wszystko co czuje jest czymś więcej niż tylko jakąś smutną wymówką
Moje życie jest niewidzialnym nadużyciem
Albo jest oceniany, albo muszę się ukrywać
Jedynym objawem jaki możesz zobaczyć
To jest że nie mam ochoty żyć

youtube.com/watch?v=mTtucss80t

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!