Follow

Właśnie dotarła do mnie dotacja na 101010. Trzecia w ostatnich kilku dniach.

Dziękuje.

· · Web · 1 · 1 · 5

@xaphanpl czy dotychczasowe dotacje pokryły chociaż połowę kosztów? Ile Ci jeszcze dłużni jesteśmy?

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!