@xaphanpl Nie wiem. Ty nam powiedz 😉 Zniknąłeś na jakiś czas.

@robert_wolniak Ja nie znikam, przypatruję się po cichaczu. :)
Czekałem na jakąś odpowiedź bo zrobiłem update do najnowszej wersji Mastodona (~240 poprawek).

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!