@xaphanpl @mkljczk
Studenci politechniki robią pracę inżynierską o mastodonie. Dodają sporo małych ficzerków, niektóre mogą się spododać. Pierwszy ficzerek to wizulizacja wątkowania:

@xaphanpl @mkljczk Drugi ficzerek to możliwość importowania listy zablokowanych użytkowników bezpośrednio od innego użytkownika:

@xaphanpl @mkljczk trzeci to ułatwienia przy tworzeniu list - podpowiedzi. Co wy na to?

Zwłaszcza wątkowanie chętnie bym widział na 101010 ...

Follow

@rdarmila Niech pchają do głównego repo, a jak nie zostaną przyjęte to wtedy do naszego. :)
Ja bardzo chętnie.
@mkljczk

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!