Follow

Tak sobie siedzę, myślę (nie częsty widok) i doszedłem do wniosku że trochę łącza sieciowego się marnuje na serwerze. No to wykorzystajmy go w słusznej sprawie: 🙂
metrics.torproject.org/rs.html

· · Web · 0 · 1 · 6
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!