Tak czytam artykuły, posty, komentarze z ostatnich dni i zastanawia mnie jedno:
Czy patriotyzm dziś jest liczony przez ilość odpalonych rac (i ew. rzuconych w przeciwnika)? 🤔

@xaphanpl nie wydaje mi się, to raczej kwestia nieobiektywnych mediów 🤥

Follow

@michal no właśnie trafiłem na artykuł miejskiego portalu z informacją że ratownicy na plaży u mnie w mieście odpalili race i ok setki komentarzy chwalących to zachowanie.
Zero refleksji że czerwona raca odpalona przez ratownika na plaży od tak sobie to raczej mało inteligentny pomysł.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!