@xaphanpl Widzę, że i paywalla dali i z adblockiem nie poczytasz... Ale pewnie tylko tam straszą niepotwierdzonym info znowu, jak to współcześni dziennikarze, co? Widzę znak zapytania na końcu tytułu, czyli w środku pewnie domysły.

@Krzysztof Dmowski może Kaczor ma awers do tego jak powstało TVN i to mu nie daje spać? Przyznam szczerze że TVN może dla mnie upaść ale niech jakiś Polak zrobi inną TV.

@xaphanpl Myślę, że warto zacząć szykować sobie obywatelską sieć MESH, kiedy już aktywują blokady na DNS'ach... i VPN.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!