Follow

Przypominajka: Jeśli ktoś chce wspomóc 101010.pl to może to zrobić przez:
a) PayPal - paypal.me/xaphanpl
b) Nowość - Tradycyjnym przelewem (można to zrobić anonimowo przez pocztę): 61 1090 1492 0000 0001 3203 3826 - W tytule proszę o podawanie że na 101010.

· · Web · 0 · 3 · 4
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!