https://www.speedtest.pl/test/289554938

UPC - domyślne ipv6 i prędkość około 500 Mbps oraz poblokowane funkcję na routerze typu port forwarding. Telefon do nich, prośba o przestawienie na ipv4 i nie dość że router ma 100x więcej opcji to i prędkość 2x większa....
Follow

@sp6ina przy IPv6 nie istnieje przekierowanie portów. Każda podłączona maszyna powinna mieć swój adres IP.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!