I tak przy okazji coś co miałem zrobić dawno, czyli rozliczenie się z pieniędzy które od was otrzymałem.
Tak prezentują się wszystkie wpłaty które otrzymałem od początku 2020 roku. Jak nie trudno się domyślić wszystko poszło na utrzymanie serwerów.

@xaphanpl Podsumowując 130 PLN. A ile wyniosły koszta utrzymania serwera w roku 2020?

@xaphanpl To zaskoczenie, myślałem będzie to kwota bliżej 500 PLN niżeli 1500 PLN.

Na której usłudze hetznera to jest postawione?

Follow

@sok_mandarynkowy Aktualnie to VPS CPX31 + wcześniej dokupione 200GB dysku. Teraz grafiki poszły w CDN.
Dodatkowym kosztem są kopie zapasowe.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!