Follow

Startuje nowa promocja w Citi Handlowy, gdzie za założenie konta można bardzo łatwo zgarnąć stówkę + troszeczkę trudniejsze 50zł.
dmowski.pro/2021/03/29/citi-ha

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!