Follow

Nasz przekaźnik dostał aktualizację i lista instancji pokazuje w tej chwili nie samą prostą listę dołączonych instancji, ale podzieloną na sekcje które instancje są aktywne, które mają chwilowe problemy oraz które już nie istnieją.
relay.101010.pl

· · Web · 3 · 0 · 2

@PawelK poproś swojego admina o dodanie. :)
My akceptujemy każdego z automatu.

@xaphanpl Hello.
If you don't mind, can you share the source code for this relay?
there is a link to pleroma relay, But relay.101010.pl seems to be modified version.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!