Tak teraz, przygotowując się do wyjścia i nakładając na twarz krem 30+, zacząłem się zastanawiać nad jednym: zakola to jeszcze twarz, czy od tego obszaru jest już inny krem? 🤔

@xaphanpl a po co komu krem. starzej się naturalnie i z godnością. Pieszę to jako już prawie 50+

Follow

@gregorius Starzenie się z godnością to nie dla mnie. Zresztą imię zobowiązuje. ;)

· · Web · 1 · 0 · 2

@nomadbynature @xaphanpl

mało trafione. milenialsi nie mają znajomych w realu

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!