Follow

Ogłoszenia parafialne:
Na stronie pojawiły się reklamy. Nie powinny wam przeszkadzać i nie naruszają waszej prywatności dopóki w nie nie kliknięcie (są to zwykłe klikalne grafiki w rotatorze). Co wam się pojawi jest totalnie losowe z puli reklam. Środki z nich pozyskane posłużą to promocji naszej społeczności (np. reklamy w Google).

· · Web · 5 · 0 · 3

@xaphanpl
To nie jest fajbe, zostaniesz grosze i tyle .
Lepiej walnij tam numer konta do przelewów a każdy na pewno cos wplaci .

@sp6ina na chwilę obecną niestety, ale nikt nie chce płacić za dostęp do social mediów.
Jedno i drugie jest eksperymentalnie i nie mówię że zostanie na zawsze.

@xaphanpl Podejrzewam że jeżeli byłyby jakieś kosztorysy czy też raporty co kwartał na temat utrzymania serwera i statystyki dotacji od użytkowników, to być może więcej by ludzi wpłacało.

@xaphanpl nie oceniam tego rozwiązania, ale może warto przeformułować "no ads" które jest w tym krótkim opisie instancji na głównej

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!