Follow

Admin odżywa, strona pada. :) Którejś z najbliższych nocy instancja padnie, ale bez obaw, nikt nas nie zamyka. :) Aktualizacja + podniesienie parametrów maszyny.

· · Web · 4 · 1 · 5

@xaphanpl z ciekawości, na jakim sprzęcie teraz śmiganie?

@piotrsikora wynajęte 2 rdzenie z AMD Epyc, 8GB RAMu i 80GB SSD.
Trzeba przenieść się na inny SSD bo baza PostgreSQL zajmuje 65GB i się miejsce kończy (do tego wszystkiego jest serwer hostujące obrazki który w tej chwili ma zajęte prawie 250GB).

@xaphanpl
No i gitara. Mam nadzieje ze najgorsze za Tobą i juz będzie tylko lepiej. No i że coraz częściej będziesz się udzielał i unowocześniał instancje :)

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!