Follow

Jak by ktoś chciał wspomóc admina to przypominam o opcji dotacji przez PayPal: paypal.me/xaphanpl

· · Web · 3 · 7 · 4

@xaphanpl nie mam i nie zamierzam zakładać konta na PayPalu

@xaphanpl daj portfel Bitcoin. Bd mial wiecej z checia przeleje. Paypal nie wchodzi w gre

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!