Follow

Powoli migrujemy do nowej serwerowni. :)
Tym razem będziemy nadawać z serwerowni OVH w Warszawie.
Myślę czy by nie korzystać z 2 serwerowni jednocześnie (dodatkowo najprawdopodobniej Olsztyn), ale muszę rozgryźć synchronizację PostrgreSQL.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!