Follow

Hej. Z niewiadomego powodu serwerownia zaczęła nam wyłączać serwer w losowych momentach. Nowy serwer już kupiony i na dniach będą przenosiny.

· · Web · 2 · 0 · 1

@xaphanpl tak się wczoraj zastanawiałem co się dzieje, dzięki za update 👍🏻

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!