Follow

Rejestracja ponownie otwarta. Mam nadzieję że boty się na nas już obraziły.

· · Web · 3 · 0 · 1

@xaphanpl pożyjemy, zobaczymy. Myślałeś nad jakimś zabezpieczeniem? Jakaś captcha?

@michal myślałem, ale albo wnerwia, albo mocno narusza prywatność.

@xaphanpl @michal Może wystarczy statyczny obrazek do przepisania, słyszałem że to wystarczy żeby odeprzeć większość spambotów.

@mkljczk Najzwyklejsze spamboty w ilości conajmniej setki dziennie.

@xaphanpl może niech każdy nowy uzyszkodnik musiałby rozwiązać całkę kołowa? Może być prosta

@nastepny @xaphanpl Niech przywoła administratora portalem, potwierdzimy w ten sposób moce nadprzyrodzone, a administrator sprawdzi czy to bot, czy człowiek

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!