Follow

Dziękuję za zgłoszenie błędu z obrazkami. Miejsce na partycji z załącznikami się skończyło. Dodatkowe GB dokupione. :)

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!