Follow

A więc częściowo wróciliśmy do życia. Aktualnie trwa walka o przywrócenie lokalnej osi czasu do życia (globalna działa).

· · Web · 0 · 1 · 2
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!