Follow

Jak pewnie większość z was wie, ostatnio dyskutowaliśmy na temat naszej instancji i manifestu/regulaminu instancji. Efektem tych dyskusji jest nowy regulamin 101010.pl poskładany w jedną całość przez @pavel za co mu bardzo dziękuję.
Możecie się z nim zapoznać tutaj: 101010.pl/about/more
Regulamin obowiązuje od tej chwili.

· · Web · 2 · 1 · 4

@xaphanpl @pavel brakuje akceptacji wielkiej Lechii i blokady dla głupoty w treści trąbnięć

@nastepny niestety pojęcie głupoty jest subiektywne i wartościujące, więc trudno ująć ten motyw w regulaminie. Wielka Lechia nas akceptuje, ale żąda więcej nudesów...
@xaphanpl

@rogatywieszcz @xaphanpl @pavel trochę się opóźniła bo weekend miałem dość zajęty. Ale się tym zajmę niedługo 😉

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!