Follow

Jutro rano może wszystko jebnąć. 😉
Będzie update do Mastodona 3.0.1
Ale spokojnie: mamy praktykę w zmartwychwstawaniu. 😂

· · Web · 3 · 0 · 0

@xaphanpl mam nadzieję, że bugi też ustąpią xD

@xaphanpl ej był ten update czy zapomniałeś, bo wciąż 2.9.2 xD

@Jeder był. Niestety wszystko zdechło i poszedł backup. Kolejna próba za kilka dni po kolejnych testach.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!