@xaphanpl Hajs by mi się nie zgadzał (bieda w PL). Poza tym jak soft to afaik nieotwarte źródło niestety...

@czszur Też mieszkam w Polsce. Ba, nawet w niedużym mieście. :P
A fetyszu że wszystko musi mieć otwarte źródło nie mam.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!